Posiadamy bogate doświadczenie w uczestnictwie w rozprawach, przygotowaniu pism procesowych, opinii prawnych. Ponadto zajmujemy się negocjowaniem umów.

Uczestniczymy w procesach cywilnych na terenie całej Polski.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw cywilnych obejmujących wszystkie działy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw pokrewnych m. in. w poniższym zakresie:
 

Prawo rzeczowe:

 • Ochrona własności;
 • Zniesienie współwłasności;
 • Zasiedzenie nieruchomości;
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • Ustanowienia służebności;

 

Prawo zobowiązań:

 • Roszczenia z umów np. o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmia, gwarancja;
 • Sprawy odszkodowawcze wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej;
 • Odszkodowania z tytułu szkody na osobie lub mieniu;
 • Zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała;

 

Prawo spadkowe:

 • Stwierdzenie nabycia spadku;
 • Dział spadku;
 • Unieważnienie, sporządzenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu;
 • Zachowek;
 • Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • Uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku;